Carl Johan Fulgentius (Ljunggren) var son till Abraham Ljunggren och Maria Christina Lilja

Född  6 mars 1817 i Sövesborg:

 

Riddare av Vasaorden

År 1861 startade handlanden Carl Johan Fulgentius Ljunggren gjuteri och mekanisk verkstad på södra delen av den sedan efterhand mot norr alltmer bebyggda dåtida tomten, motsvarande i stort sett hela det nuvarande kvarteret, vilken han köpte av staden och fick lagfart på 1866. Efter en höjdpunkt kring sekelskiftet 1900 för verksamheten, som omfattade tillverkning av bl.a. järngjutgods, järnvägslokomotiv, järnvägsvagnar och ångbåtar, följde tillbakagång och konkurs 1925. 

År 1917 låg på vad som blev den nuvarande tomten längs gatan i norr en tvåvånings tegelbyggnad, uppförd 1873 och inrymmande mekanisk verkstad i bottenvåningen och snickerifabrik i ovanvåningen. I söder låg ännu en tvåvåningsbyggnad i tegel, uppförd till sin nedre del omkring 1869 och till sin övre del någon gång senare under tydligen 1800-talet, inrymmande bl.a. utställningslokal, arkivrum och matrum för arbetarna i bottenvåningen samt snickeri i ovanvåningen. Dessa båda byggnader finns kvar i dag liksom ett parti mellan dem i två våningar, som utgjorde gavelpartiet av ett i övrigt en våning högt hus in på gården, uppfört i tegel tydligen omkring 1865 och inrymmande maskinverkstad. Vid tomtens sydvästra hörn var en del av ett omkring 1885 uppfört tegelhus i en våning beläget, innehållande materialkontor och magasin. På tomtens norra del fanns innanför fabriks- och verkstadshuset vid gatan, envåningsbyggnader i såväl korsvirke som tegel, inrymmande plåtslageriverkstad, och söder om dem ångpanne- och ångmaskinhus i en våning i tegel, uppförda på 1880- och 1890-talen.

Den nuvarande tomten, som omfattar större delen av kvarterets östligaste del längs storgatan, bildades 1927 efter att hela verkstadsområdet året innan efter bolagets konkurs 1925 köpts av stadsarkitekten Per Lennart Håkanson.

Tomten såldes 1927 av den nye ägaren till byggmästarna Ola Persson och Anton Persson, vilka samma år efter rivning av gårdsbyggnaderna omändrade gatubyggnaderna. I den norra inreddes en butik längst i norr i bottenvåningen; i övrigt var det i denna våning och i ovanvåningen fråga om lägenheter liksom på vinden längst i norr och söder. I den södra byggnaden inrymdes tre butiker, i övrigt lägenheter i båda våningarna. Bygglov gavs samma år också för ett mindre garage inne på tomten.

År 1952 blev Byggnadsaktiebolaget Bröderna Persson ägare. Fem år senare omändrades butikslokalen längst i norr till bilutställningslokal. Bygglov gavs sedan 1967 för inredande av vindsvåningarna; båda togs nu helt i anspråk för lägenheter. Butiken längst i norr omändrades till pizzarestaurang efter bygglov 1982. – Sedan 1997 är AB Kristianstadsbyggen ägare av fastigheten.

Gifte sig med Carolina Charlotta Sophia Holm och fick sonen Carl Johan Fredrik Ljunggren samt Marie-Louise och Hilma Karolina.

Den yngre brodern Jöns Johan Gustaf Ljunggrens flyttade till Kristianstad med barn hösten 1870
och dennes son Oscar Fredrik Ljunggren arbetade i firman åren 1885-89 tills han emigrerade till USA och
kom att arbeta hos Genneral Electric med bland annat turbiner.

Ljunggrens Verkstads AB var ett verkstadsföretag som bildades 1861 under namnet C. J. F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verkstad, verkstaden anlades intill Södra kanalen i Kristianstad och utvidgades efterhand som tillverkningen av gjutgods, bränneriutrustningar, ångmaskiner m. m. ökade. Ljungrens verkstad började 1865 leverera järnvägsvagnar och 1875 ångslupar och bogserbåtar. 1875 fanns endast en större industrianläggning i Kristianstad det var Ljunggrens verkstad som sysselsatte 200 man. 1880 tog grundarens son C. J. Fredrik Ljunggren över firman. År 1890 omorganiserades företaget till Ljunggrens Verkstads AB. 1890-1909 drev Ljunggrens även skeppsvarvet i Karlshamn. Lokomotiv- och vagntillverkningen upphörde 1919 resp. 1923. På 1910-talet började den tillbakagång som 1925 ledde till konkurs och nedläggande.

I södra änden av den centrala innerstaden i Kristianstad finns en mindre park uppkallad efter CJF Ljunggren, Ljunggrens plan.


Fortfarande i drift: https://www.youtube.com/watch?v=_JUdqispbOg